مرتا

مرتا

مرتا، رسانه آموزشی کتابخوانی و توسعه فردی

کد تخفیف مرتا، ٥٠% تخفیف شرکت در دوره آموزشی مرور نویسی

کد تخفیف مرتا، 50% تخفیف شرکت در دوره آموزشی مرور نویسی
بدون محدودیت سفارش اول
حداکثر تخفیف ١٠٠,٠٠٠ تومان
دوره به صورت ایمیلی در طی ۱۴ روز
مخصوص آموزش غیر حضوری مرور نویسی
امکان همکاری با سبکتو برای نفرات برتر این دوره
برگزاری توسط مرکز رشد و تعالی ایرانیان (مرتا) ٥٠%
دریافت کد تخفیف