پیوست

پیوست

پیوست، ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

کد تخفیف ٢٥% سایت پیوست برای خرید اشتراک آفلاین

کد تخفیف 25% سایت پیوست برای خرید اشتراک آفلاین
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص خرید اشتراک آفلاین ماهنامه پیوست
رسانه مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
٢٥% تخفیف روز کتاب هدیه به کاربران زرین پال ٢٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٧٥% پیوست برای اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست

کد تخفیف 75% پیوست برای اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست
بدون محدودیت سفارش اول
مخصوص خرید اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست
رسانه مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ٧٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣ ماه اشتراک رایگان ماهنامه الکترونیکی پیوست

کد تخفیف 3 ماه اشتراک رایگان ماهنامه الکترونیکی پیوست
بدون محدودیت سفارش اول
مناسب برای مطالعه در دوران خانه نشینی
پیوست، ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی
اشتراک رایگان ماهنامه از "لینک خرید" ١٠٠%
دریافت کد تخفیف