پیوست

پیوست

پیوست، ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

کد تخفیف ٢٥% سایت پیوست برای خرید اشتراک آفلاین

کد تخفیف 25% سایت پیوست برای خرید اشتراک آفلاین
مخصوص خرید اشتراک آفلاین ماهنامه پیوست

کد تخفیف ٢٥% سایت پیوست برای خرید اشتراک آفلاین
رسانه مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

بدون محدودیت سفارش اول

٢٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٧٥% پیوست برای اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست

کد تخفیف 75% پیوست برای اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست
مخصوص خرید اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست

کد تخفیف ٧٥% پیوست برای اشتراک آنلاین ماهنامه پیوست
رسانه مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
بدون محدودیت سفارش اول

٧٥%
دریافت کد تخفیف

کد تخفیف ٣ ماه اشتراک رایگان ماهنامه الکترونیکی پیوست

کد تخفیف 3 ماه اشتراک رایگان ماهنامه الکترونیکی پیوست
مناسب برای مطالعه در دوران خانه نشینی

کد تخفیف ٣ ماه اشتراک رایگان ماهنامه الکترونیکی پیوست
پیوست، ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

بدون محدودیت سفارش اول

١٠٠%
دریافت کد تخفیف