ایزی‌پی

ایزی‌پی

ایزی پی، پرداخت عوارض آزادراه، بدهی طرح ترافیک، کرایه تاکسی و شارژ موبایل، تک سفره، شارژ کارت بلیت مترو و ...

اعتبار ٢ هزار تومانی با طرح دعوت از دوستان در اپلیکیشن ایزی پی

اعتبار 2 هزار تومانی با طرح دعوت از دوستان در اپلیکیشن ایزی پی
قابل استفاده از اعتبار برای پرداخت بدهی طرح ترافیک، شارژ موبایل و ...
٢ هزار تومان اعتبار با دعوت هر دوست خود به اپلیکیشن
بدون محدودیت تعداد شماره در هر دستگاه موبایلی
سقف شارژ دهی روزانه تا حداکثر ٤٠ دعوت
دریافت اپلیکیشن از "لینک خرید" ٢,٠٠٠ تومان
دریافت کد تخفیف